L’hort com a comunitat

L’hort haurà d’ésser una comunitat constituïda en forma d’associació sense ànim de lucre, de la qual n’hauran de formar part totes les persones a les quals s’hagi adjudicat l’ús d’una parcel·la, bé sigui en condició de sòcies o de beneficiàries. L’Associació, un cop consolidada, serà l’encarregada de gestionar l’hort amb un quasi total grau d’autonomia, vetllant en tot moment pel bon funcionament de l’espai i per l’autosuficiència econòmica de l’activitat. En aquest sentit, es preveu que es produeixi un procés d’autoresponsabilització que apoderi als participants i enforteixi socialment el barri, i que esdevingui un model replicable en altres indrets del municipi per quan la seva existència no suposarà noves càrregues per l’administració local més enllà de l’impuls inicial.

El funcionament de l’associació es planteja a partir de criteris de democràcia, horitzontalitat i transparència, s’estructura d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Codi Civil de Catalunya (llibre III), i es basa principalment en l’organització d’una Assemblea general i unes comissions de treball que s’encarreguen de les diferents qüestions relatives a l’hort. Actualment, les comissions existents són: terra, aigua, residus i compostatge, agroecologia, eines i espais comuns, dinamització de l’assemblea, activitats i formació, economia, benvinguda, comunicació i hort en xarxa.

Els membres d’aquesta entitat, més enllà del cultiu de la parcel·la que els hi ha estat concedida, formen part de les dinàmiques col·lectives de pràctica i formació d’horticultura ecològica. A tal fi es disposa dins del recinte de l’hort d’un espai comunal on cultivar col·lectivament el que cada temporada s’estableix, i on desenvolupar els cursos i formacions d’aprenentatge que es decideixen conjuntament.

Per assolir aquest horitzó d’autogestió, la comunitat d’usuaris compta amb el suport de Cíclica en forma de co-coordinació i dinamització fins al maig de 2017; de manera que la comunitat d’usuaris adquireixi al llarg d’aquest període de tutorització les dinàmiques i les eines suficients per assumir la gestió completa de l’espai a partir d’aquesta data. Aquesta tasca inclou tant l’acompanyament en la formació de l’associació d’usuaris, com la dinamització comunitària, a través de l’assistència a l’hort d’una figura que fa el paper d’impulsar les dinàmiques de l’assemblea i de les diferents comissions, en el marc del plantejaments descrits. Garantint així un funcionament adequat tant a nivell de gestió ambiental, de pràctiques d’horticultura ecològica i de convivència i igualtat. Així mateix també es desenvolupa el paper de co-coordinador, enfocat especialment a les relacions entre la comunitat i l’administració, en el marc de l’Agenda 21 del municipi.

Com a projecte pilot d’horts comunitaris auto-gestionats, les sessions de formació de l’associació i les dinàmiques assembleàries i de les comissions de treball es poden obrir a la participació puntual d’altres entitats o col·lectius que hagin mostrat interès en engegar un nou projecte en el marc del programa municipal d’horts, amb l’exclusiva finalitat que l’experiència de l’hort de Mira-sol sigui transferible a altres col·lectius i respectant sempre la plena autonomia de l’Associació.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La comunitat | Modalitats de participació | Condicions de participació | Drets i deures bàsics