Condicions de participació

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Condicions generals

La participació a l’hort dels socis i beneficiaris de l’Associació estarà regida per les condicions i normes d’ús especificades en els estatuts socials i en les normes internes de funcionament de l’hort, que acordarà la mateixa Associació després de la seva constitució i que haurà d’aprovar l’Ajuntament abans de l’adjudicació de la llicència d’ocupació temporal de l’espai; i que, com a mínim, contindran les especificades en el punt 3.2 del Programa Cultiva’t d’Horts Urbans de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Condicions específiques

La participació a l’Hort estarà regida per les següents condicions específiques:

 • Desenvolupar una agricultura de tipus ecològica, orgànica, natural, agroecològica o similar: conreus que mantinguin la fertilitat de la terra no aplicant productes químics de síntesi (herbicides, plaguicides, adobs químics…) ni utilitzant organismes modificats genèticament.
  .
 • Fomentar la biodiversitat creant un espai amb la major diversitat possible, associacions de conreus positives, successions i rotació de conreus.
  .
 • La gestió de l’aigua ha d’assegurar la mínima despesa possible, aplicant mesures de reg tipus gota a gota, tubs exudants o altres similars. El tipus de cultius també ha d’acompanyar per acomplir aquest requisit.
  .
 • Preveure la mínima despesa d’energia elèctrica possible així com fomentar l’ús d’energies renovables.
  .
 • Preveure un sistema de prevenció i gestió dels residus. Tota l’activitat de l’hort haurà de regir-se a partir de criteris de prevenció màxima de residus, i preveure una adequada recollida selectiva.
  .
 • Fomentar la formació de nous horts comunitaris compartint l’experiència de l’hort de Mira-sol amb altres entitats o col·lectius que hagin mostrat interès en engegar un nou projecte en el marc del programa municipal d’horts.
  .
 • El període de concessió serà de quatre anys, al cap dels quals l’Ajuntament procedirà a obrir una convocatòria de concurs públic per a la renovació de la gestió d’aquest espai, en la qual es podrà presentar l’associació.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La comunitat | Modalitats de participació | Condicions de participació | Drets i deures bàsics