Drets bàsics

Les persones seleccionades com a usuàries de l’Hort i futurs socis o beneficiaris de l’Associació disposen, d’acord amb el Reglament intern d’ús de l’Hort aprovat per l’Ajuntament, dels següents drets bàsics durant l’etapa d’activitat tutoritzada de l’hort i de conformació de l’Associació (setembre 2016 – maig 2017):

 • Formar part de l’Associació de l’Hort Comunitari de Mira-sol, en condició de soci o beneficiari, amb els drets i deures que s’estableixin als estatuts socials (en particular el dret a presentar la seva candidatura als càrrecs socials).
 • Accedir al recinte de l’hort, com a mínim, de dilluns a diumenge de 8h a 21h.
 • Cultivar la parcel·la concedida i aprofitar la producció hortícola generada per autoconsum.
 • Formar Unitats de cultiu de forma individual, familiar o grupal per al cultiu de la parcel·la concedida, amb un màxim de 16 persones.
 • Participar col·lectivament a la parcel·la comunal i aprofitar col·lectivament la producció generada.
 • Accedir a la xarxa d’aigua per al reg dels horts.
 • Accedir a la font d’aigua per a consum humà.
 • Utilitzar els espais comuns i les instal·lacions col·lectives disponibles (caseta d’eines i emmagatzematge, compostador, hivernacle, taules i bancs, jardí). Disposar d’un petit emmagatzematge personal.
 • Utilitzar les eines i materials col·lectius dels quals s’hagi decidit dotar l’Associació.
 • Absentar-se per causes justificades fins a 1 mes. Durant aquest temps, l’usuari de la parcel·la podrà delegar el seu cultiu, preferentment a una persona seleccionada com a usuària de l’Hort o en llista d’espera per ingressar-hi. En cas d’absència per causes de força major sobrevingudes i justificables aquest termini s’ampliarà fins a un màxim de 3 mesos. En cas d’esgotar aquests terminis, i si la persona no renuncia voluntàriament a la seva condició d’usuària de l’hort, se li podrà retirar aquesta condició, d’acord amb el procediment previst al Reglament intern d’ús de l’Hort.
 • Assistir a un mínim de 24h anuals de formació en agricultura ecològica.
 • Participar a les jornades i activitats col·lectives i lúdiques de l’hort.
 • Donar-se de baixa i renunciar a la participació en l’hort comunitari en qualsevol moment, sense que aquest fet impliqui la devolució de l’import de les quotes trimestrals ja meritades.

Durant l’etapa de funcionament autònom de l’Associació (juny 2017 – maig 2021), els seus membres seran titulars dels drets que resultin dels estatuts socials i de les normes internes de funcionament de l’hort; estatuts i normes que hauran de respectar, en tot cas, el contingut del Programa Cultiva’t d’Horts Urbans de l’Ajuntament.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Deures bàsics

Les persones seleccionades com a usuàries de l’Hort i futurs socis o beneficiaris de l’Associació han d’observar dels següents deures bàsics durant l’etapa d’activitat tutoritzada de l’hort i de conformació de l’Associació (setembre 2016 – maig 2017):

 • Participar en el procés d’elaboració dels estatuts socials de l’Associació de l’Hort Comunitari de Mira-sol i de les normes internes de funcionament de l’hort.
 • Fixar de forma col·lectiva els criteris d’agricultura ecològica.
 • Participar en l’assemblea constituent de l’Associació i adoptar les decisions que correspongui, en especial el nomenament dels membres de la primera Junta de l’Associació, que haurà d’estar formada, com a mínim, per un/a President/a, un/a Secretari/a, i un/a Tresorer/a.
 • Arbitrar en les controvèrsies i resoldre els conflictes que puguin sorgir a nivell intern sense mediació de l’Ajuntament.
 • Complir les Normes internes de funcionament de l’hort.
 • Cultivar la parcel·la amb plantes hortícoles, a excepció d’arbrat, segons els procediments de l’agricultura ecològica.
 • Cultivar la parcel·la concedida en tota la seva extensió.
 • Cultivar la parcel·la concedida durant les diferents temporades de l’any, poden absentar-se per causes justificades fins a 1 mes. Durant aquest temps, l’usuari de la parcel·la podrà delegar el seu cultiu, preferentment a una persona seleccionada com a usuària de l’Hort o en llista d’espera per ingressar-hi. En cas d’absència per causes de força major sobrevingudes i justificables aquest termini s’ampliarà fins a un màxim de 3 mesos. En cas d’esgotar aquests terminis, i si la persona no renuncia voluntàriament a la seva condició d’usuària de l’hort, se li podrà retirar aquesta condició, d’acord amb el procediment previst al Reglament intern d’ús de l’Hort.
 • Mantenir la parcel·la en bon estat sense introduir nous elements de construcció o delimitació.
 • Participar a les reunions d’usuaris i formar part d’una o més comissions de treball, desenvolupant les tasques necessàries per assolir els objectius fixats col·lectivament.
 • Establir i fomentar un clima de respecte i col·laboració amb la resta de la comunitat d’usuaris i amb els veïns circumdants.
 • Respectar les instal·lacions, eines i equipaments, i els horaris d’accés a l’espai.
 • Abonar per avançat la quota trimestral associada a la modalitat de participació que permet fer front a les despeses pròpies de l’hort.
 • Mantenir actualitzat el cens de persones que integren cada Unitat de cultiu.
 • Promoure la participació ciutadana, com la planificació de visites per permetre a la població no inclosa en el projecte la visita i gaudi de l’espai.
 • Fomentar la col·laboració i suport de les associacions veïnes per assabentar-les del projecte.
 • Complir com a entitat amb les condicions i normes d’ús derivades del punt 3.2 del Programa Cultiva’t d’Horts Urbans de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

L’incompliment reiterat de les obligacions anteriors obliga a la persona responsable a renunciar a la seva participació en l’Hort, sense dret a devolució de l’import de les quotes trimestrals ja meritades. Si la persona no renuncia voluntàriament, se li podrà retirar la condició de persona usuària contra la seva voluntat, d’acord amb el procediment previst al Reglament intern.

Durant l’etapa de funcionament autònom de l’Associació (juny 2017 – maig 2021), els seus membres hauran d’observar els deures que resultin dels estatuts socials i de les normes internes de funcionament de l’hort; estatuts i normes que hauran de respectar, en tot cas, el contingut del Programa Cultiva’t d’Horts Urbans de l’Ajuntament.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La comunitat | Modalitats de participació | Condicions de participació | Drets i deures bàsics